Praktyki studenckie - Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Kościanie

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Praktyki studenckie

WARUNKI PRZYJĘĆ

 

NA PRAKTYKĘ  W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W

 

KOŚCIANIE

 

Na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U.nr 127, poz.1052)

 

  1. Wymagane dokumenty

 

Kandydaci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:

 

- formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie (formularz w załącznikach);

- skierowanie z szkoły/uczelni na praktykę lub zaświadczenie z szkoły/uczelni;

- kserokopie dowodu osobistego i legitymacji szkolnej/studenckiej;

- zakres (program) praktyk;

- kserokopię ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;

- dane i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk na uczelni;

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;

- dwa egzemplarze umowy ( wzór w załącznikach)

- inne dokumenty zgodne z wymaganiami kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;

 

 

     2. Termin i miejsce składania dokumentów

 

Kandydat, który ma zamiar odbywać praktykę w KPP Kościan składa dokumenty osobiście u Eksperta ds. Kadr i Szkolenia KPP w Kościanie bądź korespondencyjnie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Kościanie ul. Surzyńskiego 31, 64-000 Kościan.

 

UWAGA! :

 

Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórkę organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.

 

 

      3. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów

 

- rozpatrzeniu podlegają wyłącznie dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki!)

- warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:

- zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez studenta komórki organizacyjnej

- możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki

- kandydat otrzymuje pisemną lub telefoniczną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.

 

    4. Przebieg praktyki

 

Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki student:

 

- zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,

- zapoznaje się z celami i zadaniami oraz strukturą organizacyjną Policji,

- odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż

- zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych.

 

Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych KPP w Kościanie

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępnione tylko informacje jawne.

 

Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez uczelnię.

 

   5. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk

- praktyka w KPP w Kościanie jest nieodpłatna,

- Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w czasie trwania praktyk,

- Policja nie refunduje kosztów przejazu na praktykę/praktykii

 

Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk studenckich udziela Ekspert  ds. Kadr i Szkolenia KPP w Kościanie pod nr tel. (065) 5 116 325.

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.07.2009
Data modyfikacji 02.08.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Marszewski
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Marszewski KPP Kościan
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Marszewski
do góry